Zapoznaj się z ofertą Naszego Liceum

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem

  Znani i mniej znani ukończyli Naszą szkołę, jedni wyjechali inni pozostali na swojej rodzinnej ziemi. Chcielibyśmy przedstawić ich dalsze losy oraz sukcesy po ukończeniu szkoły średniej.

Kazimierz Wójcik

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony lokroscienko.nowotarski.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony lokroscienko.nowotarski.edu.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
ul. Zdrojowa 11
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel/fax: 18 262 30 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-20

Strona lokroscienko.nowotarski.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-05

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Imię i nazwisko: Aneta Mikołajczyk-Kurzeja
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 501-164-881

W razie problemów które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej w zgłoszeniu podaj:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem

Procedura wnioskowo-skargowa

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas nie wystarczający poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 14 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich : www.rpo.gov.pl

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
- na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- faksem na nr : (0-18) 262 30 25
- drogą pocztową na adres :
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
ul. Zdrojowa 11
34-450 Krościenko nad Dunajcem
- osobiście w budynku szkoły

Dostępność architektoniczna:

Dostępność architektoniczna budynku szkoły przy ulicy Zdrojowej 11

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla osób przychodzących dostępne są 2 wejścia:
  1. do budynku prowadzi wejście główne od ulicy Zdrojowej, które nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, nie posiada podjazdu dla wózków, wejście dla osób niepełnosprawnych na wózku możliwe przy asyście
  2. wejście boczne od podwórka po lewej stronie, dostosowane dla osób niepełnosprawnych, posiada podjazd dla wózków
  3. w budynku nie funkcjonują obszary kontroli
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się również na parterze. Do pomieszczeń (szkoły) znajdujących się na parterze oraz 3 piętrach budynku prowadzą schody, brak wind i innych dostosowań dla niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  • Zastosowano pochylnię dla wózków przy wejściu od strony podwórka szkolnego
  • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika szkoły (woźnej) znajdującego się przy wejściu głównym od ul. Zdrojowej 11.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego reprezentoanym przez Pana Roberta Dębskiego- Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Krościenku n.D. przy ul. Zdrojowej 11. Może się z Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 18 262 30 25 lub adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3) Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:
a. Przyjęcia ucznia do szkoły;
b. Realizacji zadań oświatowych;
c. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;
d. Realizacji działań promocyjnych szkoły;
e. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
4) Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).
5) Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
6) Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświaowego.
7) Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8) Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
9) Ma Pani/Pan prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
c. przenoszenia swoich danych osobowych,
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.
11) Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.