7.04.2017

Harmonogram klasyfikacji końcoworocznej klas trzecich

Do 19 kwietnia (środa) – wystawienie ocen. Nauczyciele ustnie informują o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zapisują w dzienniku w widocznej kolumnie. Statut Szkoły § 51, art. 1. Wychowawcy klas przekazują informacje rodzicom, zgodnie z § 51, art. 2.

26 kwietnia (środa) – konferencja klasyfikacyjna o godz. 14.30.

27 kwietnia (czwartek) – po 5. lekcji maturzyści żegnają się ze szkołą. Każda klasa trzecia przygotowuje krótki program, który zostanie zaprezentowany na sali gimnastycznej.

28 kwietnia
godz. 9.00 Msza św. (w starym kościele),
godz. 10.30 uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich. Obowiązuje strój galowy.