26.04.2022

Ósmoklasisto pamiętaj!

 

Ważne dla Ucznia terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klasy I

od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

19 lipca 2022 r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 25 lipca 2022 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenia uczniów o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych (jeśli dotyczy)
  • orzeczenia kwalifikacyjnego poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innych schorzeń,
  • zaświadczenia lekarskiego
  • 2 zdjęć (podpisanych)
  • wypełnionej deklaracji wyboru przedmiotów rozszerzonych oraz deklaracji realizacji przedmiotu WDŻR oraz religii (załącznik nr 2)

26 lipca 2022 r. do godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

od 27 lipca do 3 sierpnia 2022 r.

Rekrutacja uzupełniająca.

Regulamin rekrutacji dostepny w zakładce Rekrutacja elektroniczna https://lokroscienko.nowotarski.edu.pl/rekrutacja-elektroniczna