Ważne daty!

30.12.2019

Harmonogram śródrocznej klasyfikacji

 

do 3. stycznia 2020 (piątek) - nauczyciele zaznaczają zagrożenia oceną ndst.,
do 7. stycznia 2020 (wtorek) – nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów o fakcie nieklasyfikowania ich z danego przedmiotu,
do 7. stycznia 2020 (wtorek) – wychowawcy informują rodziców o zagrożeniach oceną ndst. lub nieklasyfikowaniem,
do 13. stycznia 2020 (poniedziałek) – wystawienie i wpisanie do dziennika ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania,
15 styczeń 2020 (środa) - konferencja klasyfikacyjna o godz. 15.00, jasełka dla rodziców na sali gimnastycznej, godz. 16.30,- spotkanie wychowawców z Rodzicami o godz. 17.00,
W terminie do końca lutego 2020 - poprawa ocen ndst., zaliczenie materiału programowego (pierwsze dni po feriach).