Przedwakacyjny czas

6.06.2018

 Harmonogram klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2017/2018

15 czerwca (piątek) - wpisanie ocen do dziennika w przeznaczonej do tego rubryce.. Wychowawcy informują uczniów o w/w przewidywanych ocenach końcoworocznych w formie pisemnej. Rodzice mają obowiązek podpisania wykazu ocen.

18 czerwca (poniedziałek)  Do  godziny 1200 ostateczny termin składania wniosków o ustalenie wyższej niż przewidywana oceny końcowororcznej. Wnioski wraz z uzasadnieniem należy składać bezpośrednio do nauczyciela danego przedmiotu, a w przypadku oceny zachowania do wychowawcy.

Do godziny 1200 składanie do dyrektora podań o egzaminy klasyfikacyjne. Terminy egzaminów zostaną ustalone przez dyrektora indywidualnie dla poszczególnych uczniów.

Dokonanie analizy wniosków o ustalenie wyższej niż przewidywano oceny końcoworocznej oraz przeprowadzenie sprawdzianów wiadomości, zgodnie z procedurą określoną w § 53 Statutu Szkoły.

Wychowawców klas zobowiązuję do przypomnienia uczniom w/w zapisów Statutu.

20 czerwca (środa) Konferencja klasyfikacyjna godz. 14.30.

22 czerwca (piątek) Zakończenie roku szkolnego.

Godz. 8.00 Msza św.

Godz. 9.30 Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Obowiązuje strój galowy

3. lipca  Wydawanie wyników matur.

21-22 sierpnia  Matura - poprawka.

27 sierpnia godz. 9.00 - egzamin poprawkowy matematyka

28 sierpnia godz. 9.00  egzaminy poprawkowy fizyka.

28 sierpnia godz 11.00 - konferencja plenarna godz 11.00