Zapamiętaj te daty!

9.01.2018

Harmonogram śródrocznej klasyfikacji 

do 4. stycznia 2018 (czwartek) - nauczyciele zaznaczają zagrożenia oceną ndst.,
do 5. stycznia 2018 (piątek)
– wychowawcy informują rodziców o zagrożeniach ocena ndst.. lub nieklasyfikowaniem,
– nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów o fakcie nieklasyfikowania ich z danego przedmiotu,
do 12. stycznia 2018 (piątek) - wystawienie i wpisanie do dziennika ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych oraz ocen zachowania,
15. stycznia 2018 (poniedziałek):
- konferencja klasyfikacyjna o godz. 14.30
- spotkanie  z Rodzicami o godz. 16.30 na sali gimnastycznej liceum
W terminie do końca lutego 2018 - poprawa ocen ndst., zaliczenie materiału programowego.