Przypominamy ważne informacje

31.05.2017

Harmonogram klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2016/2017

 Do 13 czerwca (środa)

1). Poinformowanie uczniów o przewidywanych dla nich ocenach końcoworocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

2). Poinformowanie uczniów o fakcie nieklasyfikowania (na podstawie § 51 ust. 1, 2 i 3 Statutu Szkoły).

3). Oceny są wpisane długopisem do dzienników, w przeznaczonej do tego rubryce.

 Wychowawcy informują rodziców uczniów o w/w przewidywanych ocenach końcoworocznych poprzez wpisanie ich do zeszytów  korespondencji z rodzicami. Rodzice mają obowiązek podpisania wykazu ocen.

19 czerwca (poniedziałek)

1). Do godziny 12.00 ostateczny termin składania wniosków o ustalenie wyższej, niż przewidywana, oceny końcoworocznej. Wnioski wraz z uzasadnieniem należy składać bezpośrednio do nauczyciela danego przedmiotu, a w przypadku oceny zachowania do wychowawcy.

2). Do godziny 12.00 składanie do dyrektora podań o egzaminy klasyfikacyjne. Terminy egzaminów zostaną ustalone przez dyrektora szkoły indywidualnie dla poszczególnych uczniów.

3) Dokonanie przez nauczycieli analizy wniosków o ustalenie wyższej niż przewidywano oceny końcoworocznej oraz przeprowadzenie sprawdzianów wiadomości zgodnie z procedurą określoną w  § 53 Statutu Szkoły.

21 czerwca (środa)

Konferencja klasyfikacyjna godz. 14.30.

24 czerwca (piątek) 

godz. 8.00 Msza Św.

godz. 9.30 uroczyste zakończenie roku szkolnego. Obowiązuje strój galowy.

30 czerwca

Wydawanie wyników Matur.

22-25 sierpnia

Matura - poprawka.

24-25 sierpnia

Egzaminy poprawkowe.