Rekrutacja

10.04.2018 

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

Oto opinia jednej z absolwentek:

"Liceum Ogólnokształcące w Krościenku nad Dunajcem jest szkołą, nad wyborem której nie zastanawiałam się długo, zachęcona dodatkowo opiniami moich przyjaciół i znajomych. Jak się po latach okazało, dokonałam dobrego wyboru. Liceum ukończyłam z wyróżnieniem, a matura i zdobycie indeksu na wymarzonym kierunku były zwieńczeniem trzech lat wytężonej pracy. [...]

[...] Nauka w "naszym" Liceum dała mi solidne podstawy i przygotowała do dorosłego życia. Dzisiaj, po kilku latach, pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim pedagogom, dzięki którym mogłam zdobyć wykształcenie i odnaleźć się na wymagającym rynku pracy".

Agnieszka W.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stefana Żeromskiego

w Krościenku nad Dunajcem

 

     Jeśli, oprócz edukacji chcesz rozwijać się w innych dziedzinach, rozwijać swoje zainteresowania i mieć wpływ na swoją przyszłość, wybierz nasze Liceum Ogólnokształcące, a będzie ono także Twoim. Z nami zdobędziesz każdy szczyt. Jesteśmy szkołą z ponad 70-letnią tradycją. Obecnie kształcimy uczniów w sześciu oddziałach o profilach: matematyczno-przyrodniczym i humanistycznym.  

W roku szkolnym 2018/19 możesz wybierać spośród następujących klas:

1A   MATEMATYCZNA (techniczna) z rozszerzonym programem matematyki + dwa przedmioty do wyboru spośród:

  a) fizyka lub biologia (wybierasz jeden przedmiot)

  b) geografia lub chemia (wybierasz jeden przedmiot)

Przygotowuje do studiów na kierunkach ścisłych i technicznych, przyrodniczych, medycznych, rolniczych.

 

1B   BIOLOGICZNA (medyczna) z rozszerzonym programem języka angielskiego + dwa przedmioty do wyboru spośród:

 a) biologia  lub fizyka(wybierasz jeden przedmiot)

 b) chemia lub geografia (wybierasz jeden przedmiot)

Przygotowuje do studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych, rolniczych, filologicznych.

 

1C HUMANISTYCZNA (społeczna) z rozszerzonym programem języka angielskiego i WOS + jeden przedmiot do wyboru spośród: historia lub geografia.

Przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych, prawniczych, językowych.

 

Profilowanie nastąpi w klasie drugiej.

Aby sprostać wyzwaniom związanym z nowym profilem planujemy w najbliższym czasie uruchomienie pracowni chemicznej. Stawiamy na rozwój i unowocześnianie bazy naukowej szkoły. Wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w sprzęt multimedialny (komputery, TV, projektory, tablice i monitory interaktywne) oraz inne, na bieżąco nabywane pomoce naukowe. Zapewniamy ogólnodostępne Wi-Fi.

Dzięki temu, że jesteśmy niewielką szkołą, wszyscy się znamy, co sprawia, że w szkole panuje miła, rodzinna atmosfera. Zapewniamy doskonale wykształconą kadrę nauczycieli z dużym doświadczeniem, a co za tym idzie wysoki poziom nauczania oraz wyniki matur. Już dwukrotnie, w ostatnich latach, nasi absolwenci uzyskali na egzaminie maturalnym wynik 100%. W roku 2013 nasze liceum osiągnęło najlepszy wynik maturalny w trzech powiatach: suskim, nowotarskim i tatrzańskim. Wysoki odsetek uczniów podejmuje studia wyższe na renomowanych uczelniach. Wielu naszych absolwentów to wybitni pracownicy naukowi, lekarze, prawnicy, architekci i specjaliści różnorakich zawodów.

Chętni uczniowie otrzymują pomoc nauczycieli w przygotowaniu do konkursów i olimpiad. W szkole działają kółka zainteresowań, prowadzone są dla chętnych uczniów zajęcia dodatkowe przedmiotowe ze specjalnym naciskiem na maturzystów. Naszym celem jest to, aby uczniowie zdobywali wiedzę w szkole nie posiłkując się korepetycjami.

Oprócz nauki dajemy  możliwość rozwijania różnorakich talentów, młodzież ma możliwość uczestnictwa w projektach oraz innych, niż przedmiotowe,  zajęciach:

Wspieramy indywidualne zainteresowania uczniów – fundując jednorazowe stypendia w celu opłacenia warsztatów doskonalących. 

Wspieramy finansowo zdolnych i aktywnych uczniów. Jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w powiecie nowotarskim, limanowskim oraz jedna z dwóch w powiecie nowosądeckim,  uczestniczymy w programie Stypendialnym Fundacji Św. Mikołaja. Dzięki temu uczniowie otrzymują u nas stypendia (150 – 250 zł miesięcznie)  na rozwijanie swoich pasji, zainteresowań i zdolności.

W naszym liceum prężnie działa Samorząd Uczniowski. Z jego inicjatywy w szkole funkcjonuje sklepik szkolny, kafejka „Retro Klasa” oraz miejsce relaksu na pufach. Uczniowie realizują różne projekty artystyczne, organizują dyskoteki, bale, w aktywny sposób uczestniczą w życiu liceum. Prowadzą tez lokalną telewizję "Żeromski TV", która nakręca okolicznościowe teledyski, wywiady itp. Od ubiegłego roku podjęto współpracę z profesjonalnym studiem nagrań SOVART ze Szczawnicy.

Rokrocznie zdobywamy tytuł  Wiarygodnej Szkoły - poświadczający, że nasza szkoła jest w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy i bezpieczeństwo swoim uczniom. Tytuł otrzymuje się na podstawie Edukacyjnej Wartości Dodanej (mierzy się ją u każdego ucznia na początku i końcu edukacji w liceum, jeśli nastąpił przyrost wiedzy u ucznia, wtedy wartość jest  dodatnia). Świadczy to o tym, że uczniowie naszego Liceum cały czas się rozwijają podnosząc swoje wyniki i kompetencje.

Posiadamy tytuł „Szkoły z klasą”.

Już po raz czwarty znaleźliśmy się w ścisłym gronie najlepszych szkół Polsce w ramach konkursu „Solidarna Szkoła”.

W latach 2012/2013 i 2013/2014 realizowaliśmy program Comenius Partnerskie Projekty Szkół we współpracy ze szkołami z Włoch, Bułgarii i Niemiec. W najbliższych latach planujemy nawiązać partnerskie współpracę z zagranicznymi szkołami.

 

Chcesz być dobrze wykształcony,

przyjdź do Pienińskiej Sorbony!

 

 REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

w Krościenku n. D.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z  dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

2. Zarządzenie Nr 2/18  Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18.ust.1 pkt. 2 lit. c ustawy-prawo oświatowe  oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).

4. Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego  w Krościenku n. D.

 § 1.

Miejsce, termin i rodzaj składanych dokumentów

1. Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n.D. zwanego dalej „szkołą” objęci są rekrutacją w systemie elektronicznym w terminie od 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) do 11  czerwca 2018 r. (poniedziałek) do godziny 15.00.

Każdy kandydat do szkoły powinien indywidualnie lub za pośrednictwem gimnazjum zalogować się na stronie do rekrutacji elektronicznej: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat  i wypełnić swoje dane łącznie z wyborem szkół i klas. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. 18 262 30 25.

2. Kandydat może dokonać rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły ma możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów. 

3. Kandydatów, którzy objęci są systemem rekrutacji elektronicznej, obowiązuje ujednolicone podanie o „przyjęcie do szkoły”, które składają do szkoły pierwszego wyboru według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 oraz wszystkie kopie świadectwa i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  w terminie do 25 czerwca 2018 r.

4. Od 22 czerwca 2018 r. (piątek)  do 25 czerwca 2018 (poniedziałek) godz. 15.00 - kandydatów obowiązuje dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów  ubiegających się o przyjęcie do szkół nie będących w systemie rekrutacji elektronicznej).

5. Kandydat, który dokonuje rejestracji samodzielnie przynosi do szkoły I wyboru podanie o przyjęcie do szkoły według załącznika nr 1 oraz wszystkie kopie świadectwa i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

6. Do 9 lipca 2018 r. (poniedzałek) do godz. 15.00  potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez  dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej.

7. Od 11 lipca 2018 r. (środa) do 18 lipca 2018 r. (środa) do godz. 10.00 – postępowanie uzupełniające, w razie dysponowania wolnymi miejscami przyjmowanie oryginałów dokumentów uczniów nieprzyjętych do innych szkół. 

8. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat z pośrednictwem szkoły, która wprowadziła jego dane do systemu.

 § 2.

Kryteria przyjęcia

1. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:

 a.  za egzamin gimnazjalny  (max.100 pkt)

 b.  za szkolne osiągnięcia ucznia :

  -  oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz 1 wskazanego przez ucznia przedmiotu spośród: historia,  wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia. (max 80 pkt.)         

Punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum obliczane są wg następujących zasad: 

celujący – 18 pkt

bardzo dobry – 17 pkt,

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8 pkt,             

dopuszczający – 2 pkt.

 c. za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać dodatkowe punkty, przy czym punkty za osiągnięcia obliczane są wg następujących zasad:

za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów,

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem organizowanym przez kuratorów oświaty tytułu: 

Lp.   Tytuł    Liczba przyznanych punktów 
1. finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu ponadwojewódzkim 10
2. laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkim 7
3. finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkim 5
4. dwa  lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 10
5. dwa lub więcej tytuły  laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim 7
6. dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim 5
7. finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 7
8. laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim 5
9. finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim 3
10. finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu ogólnopolskim i wyższym 10
11. laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu ogólnopolskim i wyższym 4
12. finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu ogólnopolskim i wyższym 3
13. dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim 10
14. dwa lub więcej tytuły laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim 7
15. dwa lub więcej tytuły finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowymplanem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim 5
16. finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim 7
17. laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim 3
18. finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim 2

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w tabeli powyżej, sportowych lub artystycznych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 punkty,

b) krajowym – 3 punkty,

c) wojewódzkim – 2 punkty,

d) powiatowym – 1 punkt.

    W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,  na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, (max 18 punktów za wszystkie osiągnięcia).

za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - maksymalnie 3 punkty.

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi łącznie 200 pkt

3. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali łącznie co najmniej 70 punktów.

4. Do szkoły zostanie przyjętych 92 kandydatów spośród tych, którzy uzyskali w kolejności największą ilość punktów.

5. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim z przedmiotów, których program obejmuje lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z  jednego przedmiotu – przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów, o których mowa w § 2. pkt. 1 - 3.

6. Listę konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 zawiera załącznik nr 2.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się:

a) celujący – 20 punktów, 

b) bardzo dobry – 18 punktów

c) dobry –13 punktów

d) dostateczny –8 punktów

e) dopuszczający – 2 punkty

Przy czym; 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z zajęć edukacyjnych historii i wiedzy o społeczeństwie dzieli się przez 2.

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z zajęć edukacyjnych z: biologii, chemii, fizyki i geografii dzieli się przez 4

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego,  przelicza się na punkty, w sposób określony w § 2 pkt.7 oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 § 3.

Zasady ustalania kolejności na liście kandydatów oraz przyjmowanie do poszczególnych klas

1. Kolejność na liście kandydatów ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. Kolejność na liście kandydatów jest ustalona wyłącznie na podstawie zdobytych punktów.

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w szkole, pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają :

a. kandydaci, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego,

b. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły,

c. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

d. szczególne osiągnięcia  wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

 - osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości  wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni  specjalistycznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim  etapie  postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego  są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa powyżej.

6. Kolejność na liście kandydatów ustalona przez Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną jest ostateczna.

7. Na podstawie kolejności na liście kandydatów Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ustala wstępną listę kandydatów przyjętych do szkoły.

8. Wstępna lista kandydatów może ulec zmianie z powodu rezygnacji kandydatów.

9. Na miejsce kandydata rezygnującego może być przyjęty następny kandydat z listy lub posiadający odpowiednią liczbę punktów przyznanych na zasadach opisanych § 3. pkt. 1 – 3.

10. Zmian na liście kandydatów opisanych w pkt. 4 i 5 dokonuje w trybie administracyjnym sekretariat szkoły.

11. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna rozpatrzy w dniu 30.06.2018  r. podania uczniów zwolnionych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego z powodów losowych, w przypadku gdy suma punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi co najmniej 45 pkt.

12. O przyjęciu do deklarowanego przez kandydata typu klasy ( I a, I b, Ic), w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, zadecydują oceny na świadectwie gimnazjalnym z przedmiotów, które będą realizowane w tej klasie wg programu rozszerzonego.

13. Osoby, które nie zostaną przyjęte do deklarowanego typu klasy, wpisane zostaną do klasy innego typu,  w której będą wolne miejsca.

§ 4.

Tryb rozpatrywania orzeczeń i wniosków poradni psychologiczno-pedagogicznych

1. Wnioski i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej rozpatrzone zostaną na posiedzeniu Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w dniu 29.06.2018 r. do godz. 10.00.      

2. W razie odmowy, Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna uzasadni pisemnie podjętą decyzję i przekaże ją Zespołowi Orzekającemu i rodzicom kandydata do dnia  02.07.2018 r. do godz. 12.00

§ 5.

Terminy posiedzenia Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej i ogłoszenie wyników

1. 29 czerwca 2018 r. (piątek) do godz. 12.00 - podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej.

 2. Do 9 lipca 2018 r. do godz. 15.00 kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole dostarczając:

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- kartę informacyjną,

- zaświadczenie uczniów o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych - orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno-pedagogicznej, w przypadku  kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innych schorzeń,

- zaświadczenie lekarskie,

- 2 zdjęcia.

3. 10 lipca 2018 r. (wtorek)  do godz. 12.00 -  podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

4. 22 sierpnia 2018 r. (środa)  do godz. 12.00 -  podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w wyniku postępowania  rekrutacyjnego uzupełniającego.

5.   Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna sporządzi protokół postępowania  kwalifikacyjnego.

§ 6.

Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej

 1. Odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną należy składać do dyrektora szkoły w terminie do 3. dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. 

2. Kwestie sporne rozstrzyga dyrektor szkoły w terminie 7. dni od złożenia odwołania. 

3. Decyzję podjętą przez dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.